סיחה

סיחה
סִיחָה, שִׂיחָהf. (b. h. שִׂ׳; סוּחַ) talk, conversation. B. Bath.78b ואמאי קרי ליה סיח שמהלך אחר ס׳ נאה and why do they call a young ass sayyaḥ? Because it follows a persuasive talk (of its driver, whereas the old ass must be struck). Ib. (play on עיר סיחון, Num. 21:27) אם משים … כְּעַיִר שמהלך אחר ס׳ נאה if a man makes himself like (is as obedient as) the young ass that follows Ib. (play on ער ib. 28) זה המהלך אחר יצרו … ס׳ נאה that is he who follows his evil inclination as the young ass follows Snh.94a (play on ס̇נח̇ר̇י̇ב̇) שסִיֹחָתוֹ ר̇י̇ב̇ whose talk is strife. Kidd.71b כל שסיחתו בבבל he whose conversation shows that he is a Babylonian. Ḥag.5b (ref. to Am. 4:13) אפי׳ ש׳ יתירהוכ׳ even superfluous talk between husband and wife is brought up against man in his hour of death; Lev. R. s. 26 אפי׳ ש׳ קלה שאדם משיחוכ׳ even frivolous talk Succ.28a שִׂיחַת חולין profane (secular) Yalk. Yalk. Num. 764 שיחת כנענים the language of the Canaanites; a. fr.Pl. סִיחֹות, שִׂ׳. Y.Gitt.IX, end, 50d (ש׳) ס׳ בני אדם משיחין when people talk what people say (i. e. when you can trace the rumor; v. Bab. ib. 89a); a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • סיחה — סוסה צעירה, בת סוסי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”